ENG|繁體

平安納斯達克5HANDL* ETF (3198)

1.基金每月報告(11/2021)下載檔案大小: 475.9KB
2.產品資料概要(20/12/2021)下載檔案大小: 767.77KB
3.基金認購章程(20/12/2021)下載檔案大小: 2.8MB
4.公告(20/12/2021)下載檔案大小: 295.11KB
5.2021 半年報下載檔案大小: 1.7MB
6.2020年度財務報告下載檔案大小: 1.9MB
7.認購章程增補下載檔案大小: 496.09KB
8.修訂及重訂信託契據及更新銷售文件以符合經修訂之單位信託及互惠基金守則及相關指數之指數方法變更及管理費減少(僅就中國平安 CSI 5-10年期國債ETF而言)公告下載檔案大小: 609KB
9.董事變更公告下載檔案大小: 278.15KB