ENG|繁體

中國平安CSI香港高息股ETF (3070)

1.基金每月報告(05/2022)下載檔案大小: 664.54KB
2.股息通告(15/06/2022)下載檔案大小: 179.36KB
3.產品資料概要(06/2022)下載檔案大小: 849.58KB
4.2021年度財務報告下載檔案大小: 1.9MB
5.基金認購章程(07/02/2022)下載檔案大小: 2.8MB
6.股息通告(14/12/2021)下載檔案大小: 425.31KB
7.股息通告(13/12/2021)下載檔案大小: 226.21KB
8.2021 半年報下載檔案大小: 1.7MB
9.修訂及重訂信託契據及更新銷售文件以符合經修訂之單位信託及互惠基金守則及相關指數之指數方法變更及管理費減少(僅就中國平安 CSI 5-10年期國債ETF而言)公告下載檔案大小: 609KB
10.董事變更公告下載檔案大小: 278.15KB
11.公告 - 澄清有關子基金月度報告及財務報告之基金表現資料下載檔案大小: 349.01KB
12.公告及增補下載檔案大小: 168.15KB