ENG|繁體

平安 MSCI 中國質量因子ETF (3166)

1.基金每月報告(02-2019)下載檔案大小: 339.52KB
2.基金每月報告(01-2019)下載檔案大小: 323.86KB
3.基金每月報告(12-2018)下載檔案大小: 323.55KB
4.董事變更公告下載檔案大小: 257.68KB
5.產品資料概要下載檔案大小: 502.25KB
6.基金認購章程下載檔案大小: 2.6MB